Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (nghĩa xấu) Nice