Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thóc lúa; lúa mì
  lúa mì xuất khẩu của Mỹ
  hạt
  a grain of rice
  hạt gạo
  hạt cát
  a stone of fine grain
  đá mịn hạt
  một chút, mảy may
  there isn't a grain of truth in it
  chẳng có một chút sự thật nào trong đấy cả
  thớ (gỗ…)
  cut a piece of wood along the grain
  cắt một miếng gỗ dọc theo thớ
  gren (đơn vị trọng lượng bằng 0,065 gram)
  be [go] against the grain
  trái ý muốn
  it goes against the grain for me to borrow money
  đi vay tiền thật là một điều trái ý muốn của tôi

  * Các từ tương tự:
  grain binder, grain cleaner, grain dryer, grain elevator, grain-leather, grain-sick, grain-side, grainer, graininess