Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ấu trùng
  (khẩu ngữ) thức ăn
  bữa ăn đã sẵn sàng!
  Động từ
  (-bb-) (+ around, about)
  bới đất, ủi đất
  con chó bới đất tìm mảnh xương
  (nghĩa bóng) lục tìm
  grub about in the library
  lục tìm trong thư viện
  grub something up (out)
  đào ra, bới ra
  chim bới tìm sâu

  * Các từ tương tự:
  grub-axe, grub-hoe, grub-kick, grub-street, grubber, grubbily, grubbiness, grubby, grubstake