Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grub-axe /'grʌbæks/  

  • Danh từ
    cuốc chim (để bới củ...)