Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuốc chim (để xới, bới củ, đánh gốc cây...)