Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bẩn thỉu, dơ dáy
  grubby hands
  tay bẩn thỉu
  a grubby scandale
  môt vụ bê bối bẩn thỉu (ghê tởm)