Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người xới, người bới
    máy xới diệt cỏ
    (từ lóng) người ăn ngấu nghiến
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học sinh học gạo