Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiền hay thiết bị cung cấp cho một doanh nghiệp để bù đắp một cổ phần đã sinh lợi