Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grub-street /'grʌbstri:t/  

  • Danh từ
    phố Grúp (nơi có nhiều nhà văn viết thuê ở ngày xưa tại Luân-ddôn)