Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đá quả bóng (bầu dục) chạy sát sân bãi