Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, phó từ
  hằng ngày
  daily newspaper
  báo hằng ngày, nhật báo
  máy móc được kiểm tra hằng ngày
  one's daily bread
  thức ăn hằng ngày
  (khẩu ngữ) miếng ăn hằng ngày
  that's how I earn my daily bread
  đó là cách tôi kiếm miếng ăn hằng ngày
  one's daily dozen
  (khu ngữ )bài tp thể dc hng ngày để giữ sc khe
  Danh từ
  nhật báo
  (cách viết khác daily help, help) (từ Anh, khẩu ngữ) người thuê để giúp việc nhà, người làm
  xem help

  * Các từ tương tự:
  daily dozen, dailyness