Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (sinh vật) [thuộc] ban ngày
  unlike most other batsthis species is diurnal
  khác với các loài dơi khác, loài dơi này hoạt động vào ban ngày
  [trọn] một ngày đêm
  the diurnal movement of the planets
  vòng quay một ngày đêm của các hành tinh

  * Các từ tương tự:
  diurnally