Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh lý học) xuất hiện khoảng một lần một ngày