Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quotidian /kwɔ'tidiən/  

  • Tính từ
    hằng ngày
    tầm thường
    Danh từ
    (y học) sốt hằng ngày