Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hằng ngày
  an everyday occurrence
  việc xảy ra hằng ngày
  a compact dictionary for everyday use
  một cuốn từ điển rút gọn để dùng hằng ngày

  * Các từ tương tự:
  everydayness