Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

run-of-the-mill   

  • Tính từ
    không có gì đặc biệt; tầm thường