Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ordinary /'ɔ:dənri/  /'ɔ:rdənəri/