Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncommon /ʌn'kɒmən/  

 • Tính từ
  khác thường
  an uncommon sight
  cảnh tượng khác thường
  there was an uncommon likeness between the two boys
  có sự giống nhau khác thường giữa hai cậu bé ấy

  * Các từ tương tự:
  uncommonicative, uncommonicativeness, uncommonly, uncommonness