Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncommonicativeness /'ʌnkə'mju:nikətivnis/  

  • Danh từ
    tính không cởi mở, tính kín đáo; tính e dè, tính giữ gìn