Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncommonicative /'ʌnkə'mju:nikətiv/  

  • Tính từ
    không cởi mở, kín đáo; e dè, giữ gìn

    * Các từ tương tự:
    uncommonicativeness