Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kỳ quặc
  his eccentric habits
  những thói quen kỳ quặc của nó
  lệch tâm (vòng tròn)
  không tròn (quỹ đạo)
  Danh từ
  người kỳ quặc
  (cơ học, cơ khí) cơ cấu cam

  * Các từ tương tự:
  eccentrically, eccentricity