Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individualist /,indi'vidʒʊəlist/  

  • Danh từ
    người cá nhân chủ nghĩa
    người theo chủ nghĩa cá nhân

    * Các từ tương tự:
    individualistic, individualistically