Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individualistically /,individʒʊə'listikli/  

  • Phó từ
    [một cách] cá nhân