Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maverick /'mævərik/  

  • Danh từ
    con bê chưa đóng dấu
    người hoạt động chính trị không theo khuôn mẫu