Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người sống lẻ loi cô đơn