Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individualistic /,individʒʊə'listik/  

  • Tính từ
    cá nhân chủ nghĩa, cá nhân

    * Các từ tương tự:
    individualistically