Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều wolves)
  chó sói
  cry wolf
  xem cry
  keep the wolf from the door
  có đủ tiền sống
  đồng lương của họ chỉ vừa đủ sống
  a lone wolf
  xem lone
  a wolf in sheep's clothing
  chó sói đội lốt cừu, kẻ khẩu phật tâm xà
  throw somebody to the wolves
  bỏ mặc ai cho lũ sói (cho bị đối xử tệ hoặc bị chỉ trích thậm tệ)
  Động từ
  (+ down)(khẩu ngữ)
  ăn ngấu nghiến, ngốn
  wolf [downone's food
  nuốt ngấu nghiến món ăn

  * Các từ tương tự:
  wolf-call, wolf-cub, wolf-dog, wolf-whistle, wolf's-bane, wolf's-claw, wolf's-claws, wolfhound, wolfish