Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    quái đản
    trong phim có nhiều pha làm tình trực diện, nhưng không có gì là quái đản