Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unorthodox /,ʌn'ɔ:θədɒks/  

 • Tính từ
  không chính thống
  unorthodox opinion
  ý kiến không chính thống

  * Các từ tương tự:
  unorthodoxly, unorthodoxy