Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconventional /'ʌnkən'venʃənl/  

  • Tính từ
    không theo quy ước
    trái với thói thường, độc đáo

    * Các từ tương tự:
    unconventionality, unconventionally