Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thông thường; hiếm
  it's unusual for him to refuse a drink
  từ chối một chầu rượu là điều hiếm thấy ở anh ta
  (khen) đặc sắc, khác biệt
  I like that paintingit's most unusual
  tôi thích bức tranh này, ấy là bức tranh đặc sắc nhất

  * Các từ tương tự:
  unusually, unusualness