Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprecedented /ʌn'presidentid/  

 • Tính từ
  chưa từng thấy trước đây
  unprecedented price increases
  những vụ tăng giá chưa từng thấy trước đây

  * Các từ tương tự:
  unprecedentedly