Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unusually /ʌn'ju:ʒəli/  

  • Phó từ
    hơn bình thường nhiều, bất thường
    it's unusually hot today
    hôm nay trời nóng bất thường