Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atypical /,ei'tipikl/  

 • Tính từ
  không tiêu biểu, không điển hình
  a creature that is atypical of its species
  một sinh vật không tiêu biểu cho loài của nó

  * Các từ tương tự:
  atypicality, atypically