Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kỳ quặc, kỳ cục
  a peculiar smell
  một mùi kỳ quặc
  my keys have disappearedit's most peculiar!
  chìa khóa của tôi đã biến mất, thật là kỳ quặc hết sức
  he's a bit peculiar
  nó hơi kỳ cục một tí
  (khẩu ngữ) không khỏe, khó ở
  I am feeling rather peculiar
  tôi cảm thấy hơi khó ở
  (+ to) (vị ngữ) riêng, chỉ…mới có
  an accent peculiar to the North
  giọng nói riêng của miền Bắc
  a species of bird peculiar to Asia
  một loài chim chỉ riêng châu Á mới có, một loài chim đặc hữu của châu Á
  slang peculiar to medical students
  tiếng lóng riêng của các sinh viên y khoa
  (thuộc ngữ) riêng; đặc biệt
  a matter of peculiar interest
  một việc có tầm quan trọng đặc biệt
  his own peculiar way of doing things
  cách làm riêng của nó

  * Các từ tương tự:
  peculiarity, peculiarly