Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indicative /in'dikətiv/  

 • Tính từ
  (ngôn ngữ học)
  the indicative mood
  lối trình bày
  tỏ ra, biểu thị
  his presence is indicative of his willingness to help
  sự có mặt của anh là dấu hiệu tỏ ra anh ta sẵn sàng giúp đỡ
  Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  lối trình bày

  * Các từ tương tự:
  Indicative planning, indicatively