Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thngữ)
  [thuộc] địa phương
  a local train
  xe lửa địa phương
  (y học) cục bộ, chỉ phát trên từng vùng
  is the pain local?
  có phải cơn đau chỉ cục bộ không (không lan ra cả cơ thể)?
  Danh từ
  người địa phương
  quán rượu gần nhà
  pop into the local for a pint
  tạt vào quán rượu gần nhà làm một vại bia
  (Mỹ) chi nhánh nghiệp đoàn
  tàu xe (tàu hỏa, xe buýt) địa phương

  * Các từ tương tự:
  local anaesthetic, Local authorities' market, local authority, local call, local colour, Local finance, local government, Local labour market, Local mutiplier