Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regional /'ri:dʒənl/  

 • Tính từ
  [thuộc] vùng, [thuộc] miền;[thuộc] địa phương
  organized on a regional basis
  tổ chức trên cơ sở địa phương

  * Các từ tương tự:
  Regional development grant, Regional economics, Regional emloyment premium, Regional integration, Regional multiplier, Regional policy, Regional wage differentials, Regional wage structure, regionalise