Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kinh tế học khu vực
    Kinh tế học khu vực là chuyên nghành phân tích kinh liên quan đến việc phân phối hoạt động kinh tế theo không gian và sự khác nhau về không gian trong kết quả của hoạt động kinh tế