Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Regional wage differentials   

  • (Kinh tế) Những chênh lệch tiền lương giữa các khu vực
    Là những chênh lệch về mức lương trung bình của các nhóm công nhân được phân loại theo khu vực mà họ đang làm việc tại đó