Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Regional integration   

  • (Kinh tế) Hội nhập khu vực