Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Số nhân khu vực
    Là một phiên bản của số nhân được sử dụng trong việc phân tích các nền kinh tế khu vực