Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chính sách khu vực
    Là một dạng của chính sách kinh tế của chính phủ nhằm điều chỉnh hình thái hoạt động kinh tế hoặc kết quả kinh tế của khu vực