Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Regional wage structure   

  • (Kinh tế) Cơ cấu tiền lương theo khu vực
    Là việc xếp thứ tự các mức lương trung bình của các nhóm công nhân được phân loại theo khu vực mà họ đang làm việc tại đó