Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gần kề, kế bên, tiếp giáp, bên cạnh, sát nách
    adjoining room
    căn phòng kế bên