Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • hạn chế, có hạn
  trí thông minh của nó hạn chế thôi
  limited edition
  lần xuất bản hạn chế

  * Các từ tương tự:
  Limited company, Limited dependent variables, Limited information (LI), Limited liability, limited liability company