Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  quán rượu (viết tắt của public house)
  họ đã xuống quán uống rượu

  * Các từ tương tự:
  pub crawl, pubby, puberal, pubertal, puberty, puberulent, pubes, pubescence, pubescent