Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pubescent /pju:'besnt/  

  • Tính từ
    đến tuổi dậy thì
    (sinh vật học) có lông tơ