Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

honky-tonk /'hɒηkitɒnk/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    loại nhạc rắc (x ragtime) chơi trên piano
    quán đêm rẻ tiền