Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lông (mọc ở hạ bộ khi đến tuổi dậy thì)
    chỗ mọc lông (ở hạ bộ khi đến tuổi dậy thì)

    * Các từ tương tự:
    pubescence, pubescent